Found: 1,511  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "ทำดีเพื่อพ่อ" : ตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
Authorคณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
Published[กรุงเทพฯ] :คณะ,[2559].
Call NumberDS586.ท411 2559
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Title"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 /
Authorชานันท์ ยอดหงษ์.
Publishedมติชน,
Call NumberDS583 ช521น 2561
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Title"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 /
Authorชานันท์ ยอดหงษ์.
Publishedมติชน,
Call NumberDS583 ช521น 2556
Locationห้องสมุดโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
image
Source Types Book
Title "ประเพณีสร้างสรรค์" ในสังคมไทยร่วมสมัย
Authorศิราพร ณ ถลาง.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2560.
Call NumberDS568ป332 2560
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Title"ภัยฝรั่ง" สมัยพระนั่งเกล้าฯ /
Authorบัณฑิต ลิ่วชัยชาญ.
Publishedมติชน,
Call NumberDS580 บ259ภ 2550
Locationห้องสมุดโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
image
Source Types Book
Title"ใต้เงาฉัตร" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว /
Authorทัศนา ทัศนมิตร.
Publishedแสงดาว,
Call NumberDS582.5 ท363ต 2551
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Title "ไอรัก" คืออะไร?
Authorเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา,2557.
Call NumberDS712 ท622อ 2557
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Title''''เหมา'''' เรื่องที่คุณไม่รู้ /
Authorชาง, จุง,
Publishedแสงดาว,
Call NumberDS778.M3 ช465ห 2552
Locationห้องสมุดโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
image
Source Types Book
Title ''เหมา'' เรื่องที่คุณไม่รู้
Authorชาง, จุง,ค.ศ. 1952-.
Publishedกรุงเทพฯ :แสงดาว,2552.
Call NumberDS778.M3 .ช22ห 2552
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Title-พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทด้านการสื่อสารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ...
Authorสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.
Call NumberDS586 พ368 2560
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Title10 กษัตริย์จักรีวงศ์ /
Authorรงค์ ประพันธ์พงศ์.
Publishedสถาพรบุ๊คส์,
Call NumberDS578.3 ร113ส 2560
Locationห้องสมุดโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
image
Source Types Book
Title 10 ปัญญาชนสยาม
Authorสายชล สัตยานุรักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ :โอเพ่น โซไซตี้,2557.
Call NumberDS571 ส657ส 2557
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Title10 มหาราช พระมหากษัตริย์ไทย /
Authorกิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.
Publishedดอกหญ้า 2000,
Call NumberDS570.5 ก341ม 2556
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Title100 สิ่งของสำคัญในสงครามโลกครั้งที่ 2 The Second World War in 100 objects /
Authorทอมป์สัน, จูเลียน, พลตรี.
Publishedมติชน,
Call NumberD743 ท333ห 2556
image
Source Types Book
Title100 เมืองสวยในเอเชีย /
Authorกาญจนา หงษ์ทอง.
Publishedอมรินทร์ท่องโลก,
Call NumberDS10 ก427ห 2556
Locationวิทยทรัพยากร
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed