Found: 15  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "พัสดุภาครัฐ 2560" : พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
Authorวสันต์ สุทธาวาศ.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ. ฟ้าเมืองไทย),2560.
Call NumberJF1525.P85.พ586
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Titleกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง : กรณีศึกษาในต่างประเทศ /
Authorภูมิ มูลศิลป์.
Publishedสถาบันพระปกเกล้า,
Call NumberJQ1745.A55.C75 .ภ664ก 2560
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Title กฎหมายทเล : จากสมุทสาร
Authorมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ,2423-2468.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2552, [2009].
Call NumberJX4408 ม113ก 2552
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Title การเมืองภาคประชาชน
Authorอุเชนทร์ เชียงเสน.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2561.
Call NumberJQ1749.A16อ783ก 2561
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Title ความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้อาเซียน: การวิเคราะห์พัฒนาการและความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมความมั่นคง
Authorดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558.
Call NumberJZ5490ด123ค 2558
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Title จับชีพจรประเทศไทย = A nation in decline?
Authorเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพ :สถาบันอนาคตไทยศึกษา,2556.
Call NumberJF1358.T5 จ287 2556
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Title จากราชดำเนินถึงชเวดากอง : วันที่สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน
Authorจรัล ดิษฐาอภิชัย.
Publishedกรุงเทพฯ :เมฆขาว,2546.
Call NumberJC599.B93 จ157จ 2546
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Titleจุดบอดบนทางสู่ธรรมาภิบาล : บทบาทของบอร์ดองค์การมหาชน /
Authora จรัส สุวรรณเวลา.
Publishedสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call NumberJF1358 จ158จ 2553
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Title จุดเริ่มต้นประชาธิปไตยไทย
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักประชาสัมพันธ์. กลุ่มงานผลิตเอกสาร
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,2557.
Call NumberJC423 จ632 2557
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Title ปฏิวัติเพื่อชาติฯ : ปฏิวัติเพื่อชาติฯ "จอว์สใหญ่" พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ : ความสงบสุขของชาติ...อยู่เหนือทุกสิ่ง
Authorพันทิวา.
Publishedกรุงเทพฯ :Animate Group ,2553.
Call NumberJQ1745 พ555ป 2553
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Titleฝ่าวิกฤติคอร์รัปชั่นไทย /
Authorบัณฑิต นิจถาวร.
Publishedอมรินทร์ บุ๊ค,
Call NumberJQ1745.A55 บ259ฝ 2560
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Titleวิวัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศสในกระแสเศรษฐกิจโลก จากระบบฟิวดัลถึงการปฏิวัติ /
Authorกุลลดา เกษบุญชู มี้ด.
Publishedฟ้าเดียวกัน,
Call NumberJN94.A58 .ก728ว 2561
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Titleสถาบันกษัตริย์ในกฎมณเทียรบาล /
Authorวรพร ภู่พงศ์พันธุ์.
Publishedโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Call NumberJC375 ว226ส 2555
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Title อาเซียน เพื่อนบ้าน...ต้องรู้
Publishedกรุงเทพฯ :พีเอ็นเอ็น มีเดีย ,2557.
Call NumberJZ5490 อ63 2557
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Title อาเซียนศึกษา
Authorณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์.
Publishedกรุงเทพฯ :แมคกรอ-ฮิล,2558.
Call NumberJZ5490.ณ212อ 2558
Locationวิทยทรัพยากร
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed