Found: 3  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleสถิติเชิงบรรยาย : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น /
Authorอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์.
Publishedสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call NumberQA276.45.R3 อ623ส 2560
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Book
Titleการใช้โปรแกรม Minitab วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย /
Authorยุทธ ไกยวรรณ์.
Publishedสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call NumberQA276.4 ย351ก 2562
Locationวิทยทรัพยากร
image
Source Types Computer File
Titleการใช้โปรแกรม Minitab วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย.
Authorยุทธ ไกยวรรณ์.
Publishedสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call NumberQA276.4 ย351ก 2562
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed