สืบค้นฐานข้อมูล EBSCO : EDS (EBSCO DISCOVERY SERVICE)
วันที่ประกาศ : 25 May 2021 11:51

ด้วย บริษัท EBSCO Publishing และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญท่านสมาชิก ThaiLIS 78 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ใช้ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search)

เข้าใช้งานได้ที่ URL : http://search.ebscohost.com เลือก Ebsco Discovery Service

**การเข้าใช้ฐานข้อมูลภายนอกระบบเครือข่ายสถาบันฯ ควรเข้าระบบ VPN ก่อน**